Prijava

Prijaviti se možete kao aktivan sudionik – usmenim ili posterskim priopćenjem ili kao pasivan sudionik – bez priopćenja. 

Klikom dolje na navedeni link, otvorit će se prijavni obrazac kojeg je potrebno ispuniti ispravnim podacima , a za sva dodatna pitanja i informacije, možete nas kontaktirati na e-mail: zorh@ktf-split.hr

Prijava

*Sažetak je potrebno poslati najkasnije do 29. ožujka 2019. godine, a predložak za pisanje sažetka možete preuzeti ovdje.

Prijave su produžene do 05. travnja 2019. godine.

Create your website at WordPress.com
Započnite
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close